Nhượng quyền

TRÁCH NHIỆM & NGHĨA VỤ GIỮA CÁC BÊN
26/10/2017 16:24
Tuân thủ các điều khoản của hợp đồng
Thanh toán các khoản phí cho bên nhượng quyền
Hợp tác cùng phát triển
Không làm gây ảnh hưởng đến thương hiệu của bên nhượng quyền
Học hỏi không ngừng để hoàn thiện
Thực hiện nghiêm túc các qui định chung của Vietparts

Chi nhánh Viet Parts

Liên hệ với chúng tôi