Nhượng quyền

Bạn cần làm gì
25/10/2017 14:26
Chuẩn bị mặt bằng
Đảm bảo nguồn tài chính ban đầu
Đảm bảo cơ sở vật chất tối thiểu
Bổ nhiệm nhân sự đầy đủ phù hợp
Sắp xếp các nhân sự tham gia các khóa huấn luyện
 
 

Chi nhánh Viet Parts

Liên hệ với chúng tôi